پژوهشکده مدیریت ورزشی

Mostafa Afshari , Ph.D / مصطفی افشاری
afshari.ua@gmail.com
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
مهدی رسولی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی بازاریای و گردشگری ورزشی
تخصص و علاقه مندی ها: مدیریت برند و بازاریابی در ورزش
حسین زارعیان
zareian.h@gmail.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
حوزه علاقمندی جهت پژوهش ،مطالعات المپیک، اقتصاد مقاومتی و فساد اقتصادی مطالعات اخلاق در ورزش،
ریحانه شاقلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
علی کاظمی
user@web.com
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تستی
محسن اسمعیلی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
محمد حسین قربانی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
نازنین راسخ
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مدریت ورزشی
تست
علی کاشی
a.kashi@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست

پژوهشکده طب ورزشی

حامد عباسی
hamedabbasi26@gmail.com
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
.
فریبا محمدی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
Ali Sharifnezhad, PhD. / علی شریف نژاد
a_sharifnezhad@dr.com
گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشی
زمینه های پژوهشی: مکانیک و مورفولوژی تاندون و عضله، انقباضات اکسنتریک، بیومکانیک کفش ورزشی و کفی طبی
Hamzeh Akbari Boukani, Ph.D / حمزه اکبری بوکانی
hakbari258@gmail.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تخصص : Clinical Exercise Physiology، ورزش درمانی و بیماری ها، پزشکی ورزشی ،Cardiac and Spine Rehabilitationعلایق پژوهش: پیری سلول و اثرات anti-aging فعالیت بدنی، تلومر، تلومراز، سیستم های تمرینی
سعید نقیبی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
محمد شریعت زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
معصومه هلالی زاده
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
مهدی بیاتی
m.bayati@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تست
هادی روحانی | Hadi Rohani, Ph.D
h_rohani7@yahoo.com
گروه پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
استادیار فیزیولوژی ورزشی Assistant Prof. in Exercise Physiology

پژوهشکده علوم رفتاری در ورزش

ملیحه نعیمی کیا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
تست
امیر شمس
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی روانشناسی ورزشی
تست
علیرضا آقابابا
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی مبانی علوم انسانی در تربیت بدنی و ورزش
تست
امین غلامی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست
صالح رفیعی
email@ssrc.ac.ir
گروه پژوهشی یادگیری و کنترل حرکتی
تست