آموزش های آزاد


roh.jpg

دکتر هادی روحانی
مسئول آموزش های آزاد

آموزش های آزاد، آموزشي غير رسمي و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و ميان مدت اجرا می شود. رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است که مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز کليه شهروندان و آحاد جامعه در موضوعات مختلف مرتبط با علوم ورزشی است. به عبارت ديگر  عرصه آموزش های آزاد، تنها عرصه اي از کسب آموزش هاي عالي در کشور است که نه تنها به دور از موانعي نظير کنکور دسترسي همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي نمايد بلکه بدون تقيد به سرفصل هاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصل هايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.

مأموریت:
 • مأموريت اصلي: مديريت، برنامه ريزي و برگزاري دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزش هاي آزاد.
 • مأموريت فرعي: مديريت، برنامه ريزي و انجام خدمات آموزشي مورد درخواست بخش هاي گوناگون جامعه.
اهداف:
 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
 • شناسایی شکاف ها و نقصان های برنامه های آموزش عالی رسمی و مرتفع نمودن آن با دوره های آموزشی تکمیلی
 • ايجاد زمينه مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش های تخصصی،
 • تعميم و توسعه آموزش های کاربردی و تخصصی،
 • کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
 • ارايه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
ويژگي ها:
 • وجود زيرساخت های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به منظور گسترش اين گونه آموزش ها،
 • عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان،
 • انعطاف پذيری سرفصل و عناوين آموزش ها،
 • امکان ارايه مباحث کاربردی و آزمايشگاهی متناسب با نيازهای متغير و به روز جامعه،
 • امکان ارايه آموزش های تکميلی دانشگاهی در قالب دوره های با مدت زمانی متفاوت مانند دوره های ميان مدت، دوره های کوتاه مدت، سمينارها و کارگاه های آموزشی،
 • امکان بهره گيری از نيروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحيت تدريس در عرصه آموزش آزاد باشند،
 • امکان پياده سازی دوره های آموزشی مشابه نمونه های خارجی و يا بر اساس استانداردهای بين المللی.
محورها :
 • آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها، مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی.
 • بازآموزي و آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان،
 • آموزش هاي تکميلي براي دانشجويان،
 • آموزش هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي،
 • آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه،
 • آموزش هاي عمومی شهروندی.
وظايف اداري
 • برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و با مراکز دولتي و غير دولتي به منظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي؛
 • تدوين دوره هاي کوتاه مدت پيشنهادي اعضاي هيات علمي پژوهشگاه و دانشگاه های مختلف؛
 • هماهنگي با اعضا هيات علمي پژوهشگاه و دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي؛
 • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري در ارتباط با برگزاري دوره هاي آموزشي؛
 • انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي؛
 • تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛
 • تهيه برنامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و میان مدت؛
 • برنامه ريزي و اجراي فرايند برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و میان مدت ؛
 • ايجاد بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛
 • كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره ها؛
 • بررسي محتواي دوره ها بوسيله نظرات و گزارشها و فرمهاي مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشكلات و اصلاح امور؛
 • نظارت بر حسن اجراي دوره ها؛
 • تهيه و اعطاي گواهي يا مدرک پايان دوره؛
 • تهيه گزارشهاي آموزشي و مالي مربوط؛
 • ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده و تهیه بانك اطلاعاتي مربوط.
شيوه ها:
 • سمينار (ارايه مختصر و گذرای يک يا چند موضوع تخصصی در يک زمينه مرتبط علمی به منظور آشنايی مخاطبين با مباحث مربوطه. ارايه سمينار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)،
 • کارگاه (ارايه فشرده و در عين حال عميق مبحثی تخصصی، با تاکيد بر انجام بحث و تبادل نظر در زمينه مطروحه به منظور يادگيری مخاطبين نسبت به موضوع ارايه شده. ارايه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است.)،
 • دوره (ارايه مبسوط يک يا چند درس در يک زمينه علمی مشخص. ارايه دوره می تواند همراه يا بدون انجام کار عملی باشد.)؛ دوره خود به سه دسته زير تقسيم مي شود:
 • کوتاه مدت (کمتر از ۵۰ ساعت)
 • ميان مدت (بين ۵۰ تا ۲۰۰ ساعت)
 • بلند مدت (بيش از ۲۰۰ ساعت)
مدارک اعطايی به دانش آموختگان
 • گواهينامه پايان دوره آموزش آزاد،
 • گواهی شرکت در سمينار يا کارگاه.
جهت اطلاع از دوره ها و کارگاه های آموزشی و ثبت نام در آنها لطفا به سامانه دوره ها و کارگاه های آموزشی مراجعه فرمایید.
Workshop.ssrc.ac.ir
W
orkshop@ssrc.ac.ir

اگر مدرس هستید و درخواست برگزاری کارگاه دارید
لطفا اینجا را کلیک کنید