مقالات اخیر

 
ردیف نام و نام خانوادگی تعداد کل مقالات مقالات انگلیسی نمایه بین المللی مقالات ISI مقالات JCR
1 دکتر علی شریف نژاد 1 --- --- 1 مقاله با ضریب 0/659
2 دکتر علی کاشی 2 1مقاله Q2-SCOPUS --- 1 مقاله با ضریب 1/988
3 دکتر حسین زارعیان 1 --- 1 مقاله ---
4 دکتر هادی روحانی 7 2 مقاله SCOPUS 3 مقاله 1 مقاله با ضریب 0/423
1 مقاله مقاله با ضریب 0/309
5 دکتر مهدی بیاتی 1 --- --- 1 مقاله با ضریب 0/798
6 دکتر نازنین راسخ 1 --- 1 مقاله ---
7 دکتر سعید نقیبی 2 1 مقاله SCOPUS --- یک مقاله با ضریب 2/938
8 دکتر هلالی زاده 2 1 مقاله SCOPUS --- یک مقاله با ضریب 2/059
9 دکتر امیر شمس 4 SCOPUS 2 مقاله یک مقاله با ضریب 0/309
10 دکتر صالح رفیعی 1 --- 1 مقاله ---
11 دکتر محسن اسمعیلی 1 --- 1 مقاله ---