کارگروه بین الملل

کارگروه بین الملل پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
کارگروه بین الملل پژوهشگاه از سال 96 آغاز به کار کرد.  از اهداف این کارگروه می توان به تولیدات علمی با سازمان های خارجی، پروژه های مشترک، اجرایی سازی تفاهم نامه های موجود، مشارکت در تفاهم نامه های بین المللی سایر دانشگاه ها، گام برداشتن در راستای شاخص های وزارت علوم برای بین المللی شدن و جذب مشارکت سازمان ها و نهادها به عنوان همکار سوم اشاره کرد. از مصوبات کارگروه می توان تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک با اساتید خارجی، تعریف دوره های بین المللی مشترک، پیگیری عضویت ایرانیان خارج کشور در گروه های پژوهشی، اجرایی سازی تفاهم نامه های بین المللی و معرفی دستاوردهای فناوری پژوهشگاه در سطح بین الملل را ذکر کرد.

 

اعضای کارگروه:

 

دکتر مهدی حسین زاده

مسئول امور گروه همکاری های علمی بین المللی

عضو هیات علمی

دکتر علی کاشی معاون پژوهشی
دکتر امین غلامی عضو هیات علمی 
نماینده گروه یادگیری و کنترل حرکتی
دکتر حامد عباسی عضو هیات علمی 
 نماینده گروه آسیب شناسی ورزشی 
دکتر امیر شمس عضو هیات علمی 
نماینده گروه روانشناسی ورزشی
دکتر معصومه هلالی زاده عضو هیات علمی 
نماینده گروه فیزیولوژی ورزشی
دکتر مهدی رسولی عضو هیات علمی 
نماینده گروه مدیریت ورزشی
دکتر مجتبی عشرستاقی عضو هیات علمی 
نماینده گروه بیومکانیک ورزشی
دکتر فهیـمه محمدحسن کارشناس بین الملل 
 دبیـر کارگروه

 

کلید واژه ها: کارگروه بین الملل