کارگروه ها

ردیف عناوین کارگروه ها اسامی اعضا
1 ورزش و سرطان دکتر حمیدآقا علی نژاد ( مدیر کارگروه)
دکتر صادق امانی (دبیر کارگروه)
دکتر محمدعلی علی زاده
دکتر امین عیسی نژاد
دکتر مهدی مهدوی
دکتر رضا نوری
دکتر مهدیه آکوچکیان
دکتر شهپر حقیقت
خانم نسیم خسروی
دکتر لاله حاکمی
دکتر فرزین حلبچی
2 مطالعات فوتبال دکتر محمد احسانی (مدیر کارگروه)
دکتر مهدی رسولی (دبیر کارگروه)
دکتر رضا قراخانلو
دکتر محمد رضا کردی
دکتر بیژن ذوالفقار نسب
دکتر محمد خبیری
مهندس محمدرضا ساکت
دکتر  علیرضا الهی
دکتر رضا محمد کاظمی
دکتر علی کرمانشاه
3 توانبخشی ورزشی افراد کم توان دکتر اصغر دادخواه (مدیر کارگروه)
دکتر علی کاشی (دبیر کارگروه)
دکتر مجید قدمی 
دکتر حسین نحوی نژاد 
دکتر محمد کمالی
دکتر محسن بنی هاشمی
دکتر فریبا محمدی
4 کارگروه ورزش دانش آموزی دکتر مهرزاد حمیدی (دبیر کارگروه)
آقای محسن وحدانی (دبیر کارگروه)
دکتر محمد رضا کردی
دکترقوام الدین جلیلی
دکتر  محسن حلاجی
آقای حسین بابوئی
دکتر ملیحه  نعیمی کیا 
دکتر صالح رفیعی
5 مغز سالم با ورزش دکتر رضا قراخانلو (مدیر کارگروه)
آقای خدادادی (دبیر کارگروه)
 دکتر محمدرضا  کردی 
خانم دکتر علایی
خانم دکتر  صالحی 
دکترناصر نقدی 
دکتر رستمی
6 مهندسی ورزش دکتر علی شریف نژاد  (مدیر کارگروه)
 مهندس امین هوش افزا (دبیر کارگروه)
دکتر عباس معمارباشی 
دکتر مهدی شفیعیان
 دکتر محسن شفیع زاده
 دکتر مصطفی رستمی 
دکتر فرهاد طباطبایی

 

کلید واژه ها: کارگروه ها