سرپرست معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

سرپرست معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

دکتر مهدی رسولی
سرپرست معاونت فناوری

 
مرتبه علمی

  • استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی
  • کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

    
 راه های ارتباطی:
 

  • تلفن محل کار: 66988282 داخلی (102)
  • وب سایت: www.ssrc.ac.ir
  • پست الکترونیک: m_rassouli@ssrc.ac.ir

کلید واژه ها: فناوری ارتباطات فناوری و ارتباطات معاونت