فیزیولوژی ورزشی

اثر  تمرین هوازی و بی تمرینی بر آدیپو سایتوکین هاو کارایی تنفسی بیماران آسمی

اثر تمرینات مقاومتی بر شاخص های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی ،تراکم مواد معدنی ، هورمون های تستوسترون وکورتیزول وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پروستات

اثر روزه داری وفعالیت بدنی منظم برسطوح استراحتی متابولیسم چربی وکربوهیدرات

اثر کوتاه مدت تمرینات کششی ایستا و پویا بر قدرت ایزوکینتیک برون گرای عضله همسترینگ و نسبت قدرت عضله همسترینگ به چهار سررانی زنان ورزشکار

ارتباط بین عملکرد با کارایی قلبی عروقی و  ویژگی های  آنترو پومتریک دختران شناگر شرکت کننده در مسابقات  قهرمانی  کشور

ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی – تنفسی دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور و تهیه نورم های ملی مربوطه

ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی بانوان سراسر کشور و تهیه نورم های ملی مربوطه

ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور و تهیه نورم ملی مربوطه

ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی کارمندان سراسر کشور و تهیه نورم ملی مربوطه

ارزیابی روایی و پایایی چربی سنج های ساخت داخل در اندازه گیری چربی زیر پوستی

برآورد و روائی سنجی پرسشنامه ارزیابی سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه درکودکان 8 تا 16 سال مدارس منطقه شمالغرب کشور

بررسی اثرات در یافت حاد و کوتاه مدت محلول عناب قبل از یک جلسه ورزش مقاومتی دایره ای بر آپوپتوز نوتروفیل انسانی

بررسی ارتباط بین اکسیداسیون با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و نیمرخ لیپیدی با فعالیت پلی مورفیزم های پاراکسوناز پس ازتمرینات هوازی متوسط و شدید

بررسی پلی مورفیسم ژنهای ACE و ACTN3‌ در ورزشکاران نخبه ایرانی توسط روش های PCR و RFLP

بررسی تأثیر سن و انرژی مصرفی بر پاسخ ویسفاتین به فعالیت حاد استقامتی و رابطه آن با هورمون‌های تأثیرگذار

بررسی رابطه فعالیت های آزاد و اوقات فراغتی با ویژگی های کین آنتروپومتریکی کودکان و نوجوانان شهر تهران

بررسی میزان، نوع و علل مصرف مکمل های غذایی در اردونشینان بازی های المپیک لندن و عوامل تاثیرگذار بر آن

بررسی و جمع بندی کلیه تحقیقات و پایان نامه های انجام شده درزمینه های  ترکیب بدنی و برآورد آمادگی قلبی – تنفسی اقشار مختلف ایرانی

بررسی و مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک، سوماتوتایپ و آمادگی جسمانی نفرات برتر دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با قهرمانان ملی

تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پروتئین¬های عامل ریبوزیلاسیون6-ADP و سیتوکروم C در بافت چربی احشائی موش¬های صحرایی نر ویستار

تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر متابولیسم چربی و کربو هیدارت طی یک فعالیت زیر بیشینه

تاثیر پاسخ وابسته به تعداد جلسات تمرین در هفته بر آمادگی جسمانی نوجوانان پسر کم تحرک

تأثیر تمرینات تعادلی، قدرتی و ترکیبی (تعادلی و قدرتی) بر عملکرد عضلانی- اسکلتی، عصبی- عضلانی، دانسیته استخوانی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به پارکینسون

تأثیر تمرینات مقاومتی با حجم های متفاوت بر پپتید YY،نوروپپتید Yوانسولین در مردان چاق

تأثیر تمرینات نروفیدبک برسه متغیر تعادل، توجه و زمان واکنش ورزشکاران دو و میدانی

تاثیر دو دوره تمرین مقاومتی بر برخی شاخص های مربوط به سلامتی قلبی زنان کم تحرک

تاثیر سن بر سازی گاری های جسمانی ناشی از تمرینات آمادگی جسمانی در دوره کودکی تا اواخر نوجوانی

تأثیر شدت وحجم فعالیت مقاومتی بر غلظت ویسفاتین وارتباط آن با مقاومت به انسولین IL6 و GH

تأثیر فعالیت مقاومتی دایره ای و هایپرتروفی بر متابولیسم چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان دارای اضافه وزن

تأثیر فعالیت های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای وابسته به دیابت نوع دو

تأثیر مصرف حاد مکمل کراتین و ریبوز بر شاخص های فشار اکسایشی و حفظ عملکرد پس از فعالیت های شدید مکرر در کشتی گیران نخبه

تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر دستگاه قلبی عروقی و نقش آن در آمادگی هوازی و بی هوازی ورزشکاران

تاثیر مصرف مکمل کراتین ، بی کربنات سدیم و ترکیب آنها بر پاسخ لاکتات خون وتوان بی هوازی تکواندوکاران جوان

تاثیر مصرف مکمل ملاتونین بر برگشت و تغییرپذیری ضربان قلب در بازگشت به حالت اولیه فعال پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان فعال

تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر نشانگرهای آسیب قلبی عروقی پس از آزمون فزاینده gxt  در ورزشکاران نخبه کاراته

تأثیر مکمل‌دهی حاد و کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر پاسخ‌ ورزشی شاخص‌های اکسایشی، التهابی و زیست‌شیمیایی خون محیطی مردان نخبه دوچرخه‌سوار

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر روی عملکرد قلبی و عروقی بزرگسالان سندرم داون

تحلیل محتوا و مقایسه نشریه های علمی  پژوهشی فیزیولوژی ورزشی

تدوین نیمرخ فعالیت بدنی با برخی شاخص های فیزیولوژیک و سلامت عمومی

تدوین هنجاریابی آزمون دویدن سرعت بی هوازی برای جوانان رده سنی 15-25

تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی جسمانی استان خوزستان

تعیین آستانه بی هوازی به روش DMAX

تعیین روایی دستگاه اندازه گیری توان انفجاری پاها (محقق ساخته) با آزمون توان مارگاریا -کالامن

تعیین ویژگیهای پوست شناختی انگشتان دست ورزشکاران رشته های کشتی و والیبال

‌توصیف و بررسی برخی ویژگی های آمادگی جسمانی و مهارتی و تهیه نورم های مربوطه داوطلبین دختر و پسر شرکت کننده در آزمون ورودی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بین  سال های 84 تا 95

جامعه ایرانی و ارزیابی ارتباط آنها با عوامل خطر زای قلبی و عروق  هنجار یابی

چه نوع تمرینی برای بیماران پیش دیابتی از نظر پاسخ‌‌های اکسایشی مناسب‌‌تر است؟ تداومی یا تناوبی شدید؟

طراحی و تدوین نورم های عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان سنین 60-50 سال اصفهان

عوامل همبسته با بیماری ارتفاع گرفتگی حاد

فراتحلیل اثربخشی برخی گیاهان دارویی متداول در ایران بر نشانگران فشار اکسیداتیو ناشی از فعالیت¬های ورزشی

فعالیت ورزشی استقامتی و سندرم متابولیک یک مطالعه فراتحلیلی

مقایسه 8 هفته تمرینات سرعتی واستقامتی شنا بر میزان تری هالومتان های پلاسمای شناگران زن

مقایسه تاثیر سه مدل تمرین ترکیبی بر سطوح گرلین سرمی ،سایتوکین های پیش وضد التهابی TNF-alphaوIL10  شاخصهای عملکردی ،خستگی ،کیفیت زندگی وEDSS  بیماران MS

مقایسه حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax در زنان تمرین کرده و تمرین نکرده

نوع فعالیت ورزشی و بیماری های قلبی عروقی مروری نظام مند بر مطالعات صورت گرفته

کلید واژه ها: فیزیولوژی ورزشی