سرپرست مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۱۱۸۲۷

 

آقای رامین رحیمی
سرپرست مدیریت امور مالی


شرح وظایف کلی مدیریت امور مالی پژوهشگاه:

 

 • اجرای قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و مراقبت در اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها 
 • نظارت بر هزینه‌ها به منظور انطباق آنها با مقررات مالی و معاملاتی در قالب اعتبارات مصوب 
 • کنترل هزینه‌ها و پیشنهاد به موقع برای اصلاح، ترمیم و جابجایی اعتبارات مصوب با توجه به خط مشی و سیاست و اهداف کلی پژوهشگاه 
 • تنظیم حساب درآمدها و هزینه‌ها 
 • تنظیم و نگاهداری دفاتر اموال پژوهشگاه و نظارت بر حسن انجام مربوط به جمعداری اموال 
 • تهیه گزارش‌های مالی ماهانه و سالانه و عملکرد هزینه‌ها در قالب فعالیتها و برنامه‌های پژوهشگاه و ارائه به مسئولین ذی‌ربط 
 • تعهد و تامین اعتبار هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب 
 • رسیدگی به پیشنهاد هزینه‌ها در قالب قوانین موضوعه 
 • صدور درخواست وجه در قالب اعتبارات مصوب 
 • وصول وجوه اعتبارات مصوب و پرداخت هزینه‌های پژوهشگاه و تنظیم اسناد و واریز آنها و نگهداری دفاتر مربوط 
 • نظارت بر تنظیم و رسیدگی به اسناد هزینه 
 • نظارت بر تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایای کارکنان 
 • رسیدگی به حسابهای بانکی پژوهشگاه 
 • نظارت بر تنظیم دفاتر مربوط به ثبت ارقام دریافتها و پرداختها 
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق 

کلید واژه ها: مدیریت امور مالی

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳